Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Voor zover daar in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk van is afgeweken, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Trienco Boersma, hierna te noemen Boersma  en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, zulks met buitenwerkingstelling van door opdrachtgever op zijn opdrachten van toepassing verklaarde voorwaarden, die in dezen niet van toepassing zijn.
 2. Op alle offertes, overeenkomsten en verbintenissen als bedoeld in lid 1, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Aanbieding

 1. Alvorens van een opdracht sprake is, zal door Boersma een offerte worden uitgebracht van de te verrichten (advies)werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Deze offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij/zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Boersma zal het te verrichten (advies)werk naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. Deze offerte vermeldt minimaal:
  – naam en adres van de opdrachtgever en de naam van de persoon die binnen het bedrijf / de organisatie verantwoordelijk is voor het verstrekken van de opdracht alsmede de naam van degene die tijdens de uitvoering contactpersoon is;
  – omschrijving van de opdracht en een globale omschrijving van de door Boersma  te verrichten (advies)werkzaamheden binnen de opdracht;
  – afhankelijk van de aard van de opdracht, bij wie verantwoordelijkheden liggen t.a.v. de coördinatie, uitvoering en evaluatie;
  – aanvangsdatum van de opdracht, looptijd en/of einddatum.
  Zaken welke in overleg met de opdrachtgever in de regie worden uitgevoerd en die op uurbasis worden doorbelast, gelden in deze als in een doorlopende offerte.
 3. De offerte is geheel vrijblijvend en wordt kosteloos uitgebracht.
 4. De offerte vormt een samenhangend geheel met de opdrachtbeschrijving. Wijzigingen in deze opdracht wat betreft omvang, fasering in tijd, werkmethoden e.d. zullen tussen opdrachtgever en Boersma worden besproken en kunnen leiden tot een nieuwe offerte.
 5. Boersma behoudt zich het recht voor, om binnen de totale begroting, bestedingswisselingen tussen de onderscheiden posten te plegen. Wanneer sprake is van relatief grote bestedingswisselingen, zal de opdrachtgever hiervan in kennis worden gesteld.
 6. Alle kostenopgaven die door Boersma worden verstrekt, zijn exclusief het op het moment van facturering geldende BTW-tarief.
 7. Indien de offerte vergezeld moet gaan van een voorstel van aanpak voor een bepaald onderzoek of project, zal vooraf door Boersma de hoogte van het bedrag, dat hiervoor in rekening wordt gebracht, schriftelijk worden aangegeven.
 8. De aanbieding van Boersma heeft in al haar onderdelen een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
 9. Indien op grond van mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en Boersma vóór de ondertekening van de overeenkomst reeds met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen, wordt verondersteld, dat zulks geschiedt overeenkomstig al wat in de onderhavige overeenkomst is bepaald.

Artikel 3 Uitvoering opdracht / wijzigingen overeenkomst

 1. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht blijft  bij Boersma liggen. Boersma behoudt zich het recht voor om de uitvoering desgewenst geheel dan wel gedeeltelijk te over te dragen aan medewerkers of andere uitvoerders.
 2. Opdrachtgever zal Boersma voorzien van alle benodigde informatie en medewerking in de breedste zin van het woord die voor de uitvoering van de opdracht benodigd is. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van door hem verstrekte gegevens en vrijwaart Boersma tegen alle eventuele aanspraken van derden uit de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 3. Boersma is niet gehouden de aan haar door Opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren op juistheid en volledigheid.
 4. Opdrachtgever zal Boersma, op zijn verzoek, gedurende de looptijd van de overeenkomst kosteloos faciliteiten ter beschikking stellen voor de uitvoering van de opdracht, waaronder (afhankelijk van de omvang van de opdracht) telefoon, werkruimte, personele ondersteuning e.d.
 5. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen medewerkers van Boersma, dan wel andere uitvoerders namens Boersma in overleg met de opdrachtgever van samenstelling veranderd worden, voor zover de uitvoering van de opdracht en de deskundigheid van het team hierdoor niet ongunstig wordt beïnvloed. De opdrachtgever zal van bedoelde wijzigingen op de hoogte worden gesteld.
 6. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de feitelijke omstandigheden daarvan een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen partijen tijdig in onderling overleg de aangegane overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever voorstellen tot nadere werkopdrachten worden gedaan of wanneer hij bestaande werkopdrachten wenst te wijzigen, dan zal dit alleen kunnen indien Beter Bedrijf dat aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt.
 8. Redenen onder 3.4. en 3.5. genoemd, zullen leiden tot wijzigingen die deel uitmaken van de overeenkomst. Zij zijn van kracht zodra zij zijn afgesproken, en worden in principe schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
 9. Indien een vergoeding op urenbasis is overeengekomen, dan zal de urenregistratie van Boersma als basis en bewijs gelden voor de facturering, met inbegrip van reisuren, en ongeacht het feit of eventuele wijzigingen schriftelijk zijn bevestigd.
 10. Indien opdrachtgever van mening is, dat aan de eisen van nauwkeurigheid of het vakmanschap dat redelijkerwijs Boersma te verwachten is, door Boersma niet is voldaan, kan opdrachtgever reclamaties schriftelijk indienen.
 11. Indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van het rapport of de voltooiing van de werkzaamheden reageert, wordt de opdrachtgever geacht de uitvoering van de opdracht als deugdelijk te hebben beoordeeld.

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging

 1. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst eenzijdig tussentijds te beëindigen. Indien er sprake is van een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vier weken dan wel voor onbepaalde tijd, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van vier weken. Voor opdrachten met een tijdsduur korter dan vier weken geldt een opzegtermijn die gelijk is aan de tijdsduur van de opdracht.
 2. Opzegging dient schriftelijk en onder opgave van reden te geschieden.
 3. Van deze bevoegdheid tot opzegging zal Boersma alleen gebruik maken indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van Boersma gevergd kan worden.
 4. Indien de opzegging geschiedt door opdrachtgever, heeft Boersma het recht op doorbetaling van het honorarium tijdens de opzegtermijn. Indien er sprake is van een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vier weken dan wel voor onbepaalde tijd, wordt dit recht aangevuld met een schadeloosstelling ter hoogte van een extra honorarium over de periode van vier weken. De bepaling van deze schadeloosstelling vindt plaats op basis van het gemiddelde weekhonorarium van de laatste vier weken voor de aanzegging tot beëindiging.
 5. Ingeval een van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, e.e.a. onder voorbehoud van rechten.

Artikel 5 Betaling

 1. De kosten welke aan het uitvoeren van de opdracht zijn verbonden, zullen als volgt worden gefactureerd:
  – maandelijks worden de gemaakte (advies)uren in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Aanvullend op het gestelde in artikel 3 lid 11, geldt dat reclamaties door Opdrachtgever uiterlijk binnen zeven dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk aan Boersma dienen te worden gemeld. Indien zulks uitblijft, wordt opdrachtgever geacht de berekende honoraria en kosten te hebben goedgekeurd.
 3. De betaling van de facturen dient zonder korting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Schuldvergelijking kan uitsluitend worden toegepast indien beide partijen dit schriftelijk overeen zijn gekomen.
 4. Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de kredietverlening 1/12e gedeelte van de wettelijke jaarrente als bedoeld in art. 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Alle gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot invorderen van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde nota’s en rente zijn volledig voor rekening van opdrachtgever. Zij worden op minimaal 10 % van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 100 bedragen.
 6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Boersma gerechtigd om, alvorens tot dienstverlening c.q. advisering over te gaan, een naar haar oordeel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen dat opdrachtgever aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien bedoelde zekerheid niet kan worden gegeven, is Boersma gerechtigd de werkzaamheden niet te starten dan wel voort te zetten.
 7. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

 1. Alle conclusies en bevindingen van studies en adviezen, alsmede de werkzaamheden van Boesma zijn afgestemd op het unieke karakter van de betreffende overeenkomst met de opdrachtgever. In verband daarmee:
  – zal Boersma vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever geheim houden;
  – zal Boersma derden geen inzage geven in de rapporten en nota’s uitgebracht aan opdrachtgever;
  – zal opdrachtgever de rapporten en nota’s van Boersma niet aan derden buiten de eigen kring ter inzage geven of ter beschikking stellen of hierover mededelingen doen, tenzij dit bij het aangaan van de overeenkomst of daarna schriftelijk is overeengekomen;
  – behoudt Boersma zich de rechten en bevoegdheden voor die hem krachtens de auteurswet toekomen;
  – behoudt Boesma het recht om algemene informatie die in verband met de opdracht is verworven, voor derden te gebruiken.
 2. De verantwoordelijkheden van Boersma die uit dit artikel voortvloeien gelden ook voor diegenen, van wier diensten gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hierover in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Boersma. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Boersma.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De opdracht zal door Boersma Zelf, dan wel in zijn opdracht door derden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van de door of namens Boersma verrichte studies, verstrekte adviezen en uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Boersma c.a. vallen. Daarom kan Boersma slechts garanties geven m.b.t. de resultaten van door of namens haar verrichte studies, verstrekte adviezen en uitgevoerde werkzaamheden voor zover de opdrachtgever voldoet aan het in de overeenkomst vastgestelde Plan van Aanpak.
 2. Ingeval er volgens Opdrachtgever sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Boersma, dan verplicht hij zich Boersma hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen alsmede in de gelegenheid te stellen om de binnen een redelijke termijn de bedoelde werkzaamheden alsnog uit te voeren.
 3. Tegenover opdrachtgever is Boersma niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen, die voortvloeien uit het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Boersma is niet gehouden tot betaling van enigerlei vorm van schadevergoeding, waaronder ook begrepen vertragingsschade, gevolgschade, winstderving, vermogensschade of anderszins vergoeding van (im)materiële schade.
 4. Un geen geval zal de aansprakelijkheid van Boersma verder strekken dan de aan haar voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, met een maximum van het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Boersma jegens iedere aansprakelijkheid ten opzichte van derden met betrekking tot de door haar uitgebrachte adviezen c.q. verrichte diensten.

Artikel 9 Geschillen

 1. Bij een geschil over de uitvoering van de overeenkomst kan opdrachtgever binnen één maand na wederzijdse vaststelling dat van een niet in onderling overleg op te lossen geschil sprake is, dient het geschil uitsluitend aan de bevoegde rechter te Groningen te worden voorgelegd.
 2. Bij het niet gebruik maken van het onder lid 1 van dit artikel genoemde, laat opdrachtgever de beoordeling van het geschil en de oplossing hiervan over aan Boersma.

Artikel 10 Forumkeuze

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Boersma, ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank van het arrondissement waarbinnen Beter Bedrijf is gevestigd.
 2. Opdrachtgever blijft echter bevoegd Boersma te dagvaarden voor de volgens de wet dan wel de volgens toepasselijke internationale verdragen bevoegde rechter.